Informacje dla pacjentów

Wskazówki dla Pacjenta dotyczące przygotowania do badania oraz dostarczenia materiału do badań laboratoryjnych:

Badanie krwi

Większość badań laboratoryjnych powinno wykonywać się:

 • między godziną 7.00 a 9.00 rano, na czczo, po około 12-godzinnym nie przyjmowaniu pokarmów,
 • zażywanie leków w dniu badania musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania,
 • w dniu poprzedzającym badanie należy ograniczyć wysiłek fizyczny oraz nie spożywać alkoholu,
 • przed pobraniem materiału do badań należy odpocząć w pozycji siedzącej

W trakcie badania należy trzymać rękę nieruchomo.

Po wyciagnięciu igły należy uciskać miejsce wkłucia przez 3 - 4 minuty na wyprostowanej ręce.

Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. przypomina obowiązujące zasady realizacji transportu medycznego pacjentom opuszczającym Szpitalny Oddział Ratunkowy bądź wypisywanym ze Szpitala po zakończonej hospitalizacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) świadczeniobiorcy posiadającemu dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie z transportu publicznego, po zakończonym leczeniu szpitalnym, świadczeniodawca (podmiot leczniczy) ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport "powrotny". Podmiot leczniczy nie ma zatem obowiązku zapewnienia transportu pacjentom mogącym się poruszać samodzielnie. Natomiast w przypadku osób niewymienionych w wyżej przywołanym przepisie (tzn. nieposiadających dysfunkcji narządu ruchu), zdolnych do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającej przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego zapewnia świadczeniodawca za 60% odpłatnością pacjenta (§ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2295). Transport taki (częściowo odpłatny) może być realizowany dla pacjentów z następującymi schorzeniami:

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 2. chorób nowotworowych,
 3. chorób oczu,
 4. chorób przemiany materii,
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej,
 7. chorób układu krążenia,
 8. chorób układu moczowo-płciowego,
 9. chorób układu nerwowego,
 10. chorób układu oddechowego,
 11. chorób układu ruchu,
 12. chorób układu trawiennego,
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 15. urazów i zatruć,
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Uwzględniając powyższe Zarząd zwraca uwagę, iż żądania pacjentów, zdolnych od samodzielnego poruszania się, wykonania transportu sanitarnego na ich rzecz, nie znajdują oparcia w obowiązującym stanie prawnym.

Poniżej załączamy link do komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia opisującym prawa pacjentów do transportu sanitarnego.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu: Przewodnik po dostępnych rodzajach transportu (nfz-poznan.pl)

 

 

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Podstawą objęcia opieką jest skierowanie wystawione do hospicyjnej opieki domowej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Druk skierowania do pobrania »

Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe:

 1. B20-B24 – Choroba wywołana ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV);
 2. C00-D48 – Nowotwory;
 3. G09 – Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego;
 4. G10-G13 -Układowe zaniki pierwotne zajmujące środkowy układ nerwowy;
 5. I42-I43 – Kardiomiopatia;
 6. J96 – Niewydolność oddechowa nieklasyfikowana gdzie indziej;
 7. L89 – Owrzodzenie odleżynowe.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 3. Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 4. Leczenie innych objawów somatycznych;
 5. Opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 6. Rehabilitację;
 7. Zapobieganie powikłaniom;
 8. Badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 9. Ordynacja leków;
 10. Bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe sprzętu medycznego i pomocniczego (koncentrator tlenu, ssaki, inhalatory, glukometry, aparat do pomiaru ciśnienia, pompy infuzyjne, kule, laski itp.).

Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarka spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej. Pozostały personel - wizyty ustalane są indywidualnie przez lekarza.

Każdorazowo przed realizacją wizyty w domu pacjenta podczas rozmowy telefonicznej zostaje przeprowadzony wywiad epidemiologiczny, w celu oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS–CoV–2 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w domach istnieje możliwość udzielania teleporady/telewizyty.

Ankieta oceniająca stopień zadowolenia pacjenta w Hospicjum Domowym: pobierz » 
 

Osoba do kontaktu:
mgr Dorota Ciechanowska-Kulczak – kontakt osobisty ze (skierowaniem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00, w głównym budynku Przychodni, I piętro – Biuro Zarządu. Kontakt całodobowy pod nr telefonu 508-019-664

hospicyjna opieka domowa

Informacje dotyczące porodów:

 1. Co zabrać do szpitala:
  • całą dokumentację medyczną dotyczącą ciąży /karta ciąży i wyniki badań/
  • przybory higieniczne
  • bieliznę osobistą
  • wodę mineralną niegazowaną
  • mile widziane pampersy i chusteczki do pielęgnacji noworodka
 2. Każda z sal porodowych posiada oddzielną kabinę natryskową
 3. Nie posiadamy wanny do porodu
 4. Rodzącej może towarzyszyć jedna osoba /zdrowa/, nie pobieramy za to opłat
 5. Istnieje możliwość zobaczenia bloku porodowego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z personelem

Planowe przyjęcie do szpitala:

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak:

 • dowód osobisty,
 • raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA bądź zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny ZUS ZCNA lub inny dokument potwierdzający odprowadzenie składki zdrowotnej,
 • aktualne skierowanie do szpitala
 • o ile posiada, to kartę informacyjną z porzedniego leczenia szpitalnego, a także wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych. 

Przyjęcie Pacjenta następuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie sekretarki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby.

Reguły prowadzenia list oczekujących:

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów klinicznych, określonych przez kategorię medyczną. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego , niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

 

Odwiedziny chorych w szpitalu:

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych

Dorota Piasecka

przyjmuje: czwartki  13.30 - 14.30, pokój 107c

 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta, kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych jest powołany celem ochrony praw pacjentów "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

 • upowszechnianie praw pacjenta i kontrola ich przestrzegania
 • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym
 • współpraca z kierownictwem Szpitala w zakresie wyjaśniania przyczyn najczęstszych skarg, analizowanie wyników badania poziomu satysfakcji pacjentów leczonych w Szpitalu
 • współpraca z organizacjami pozarządowm działającymi na rzecz praw pacjenta oraz organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi pacjentów powiatu wrzesińskiego

Szanowny Pacjencie!

Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. pragnie poinformować o przysługujących prawach i obowiązkach każdego Pacjenta korzystającego z usług zdrowotnych:

 1. Prawo do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej przez uprawnione osoby do ich udzielania.
 3. Prawo do przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniu i postępach w leczeniu.
 4. Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielania na określone świadczenia zdrowotne.
 5. Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której ta dokumentacja może być udostępniona na zasadach obowiązujących w Zakładzie.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia (lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia Pacjenta tylko za Jego zgodą i tylko upoważnionym przez Niego osobom).
 8. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie osobę.
 9. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 10. Prawo do udzielenia informacji na temat terapii przeciwbólowej.
 11. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 12. Pacjent może zastrzec, aby po śmierci nie pobierano z Jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dla ustalenia przyczyny zgonu.
 13. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zastrzec, aby po Jego śmierci odstąpiono od sekcji zwłok. Sytuacji, w których wola ta nie może być respektowana określone są w art. 24 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 14. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy, jeżeli uzna, że prawa zawarte w Karcie Praw Pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się z zażaleniem do ordynatora, kierownika oddziału, pielęgniarki oddziałowej lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
  W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy złożyć pisemną skargę do kierownika Zakładu.
  Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do organu założycielskiego, okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i położnych bądź sądu powszechnego.

Przedstawiając Prawa Pacjenta zobowiązujemy jednocześnie do przestrzegania:

 1. Regulaminu porządkowego naszego szpitala.
 2. Zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie szpitala.
 3. Złożenia do depozytu wszelkich przedmiotów wartościowych.
 4. Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent - pracownik i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

Pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego. W obowiązującym od 1 marca nowym systemie pacjent będzie mógł skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej niezależnie od tego u którego lekarza rodzinnego się leczy, nie obowiązuje rejonalizacja.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Informację o tym, gdzie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent uzyska u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ - infolinia czynna całą dobę: 0 800 800 805