Oddziały

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest Placówką dla osób, u których zostało zakończone leczenie i diagnostyka, a którzy wymagają całodobowej opieki. Opiekę nad chorymi sprawuja pielęgniarki i opiekunki medyczne. Pacjenci mają zapewnioną również opiekę lekarską, rehabilitacyjną oraz pomoc psychologa. 

Pobyt w Placówce jest w części finansowany przez samego pacjenta w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012r, w którym mowa o opiece długoterminowej.

Formularze znajdują się w zakładce Szpital - informacje dla pacjentów.

  tel.
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - mgr Renata Tyrakowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej   61 43 70 645
Dyżurka pielęgniarek  61 43 70 616

 

 

Punkt pielęgniasrki - 61 43 70 594

Sekretariat -              61 43 70 558

 

Punkt pielęgniarski - 61 43 70 594

Sekretariat               - 61 43 70 558

 

 

 

Na Oddział Hospicyjno - Paliatywny  przyjmowani zostają pacjenci wymagający całościowej opieki w warunkach szpitalnych, u których ze względu na pogarszający się stan zdrowia, niemożliwe jest dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.

Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, rehabilitację, dostęp do pracowni diagnostycznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchownych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i socjalnych.

Nasz personel szczególnie dba o to, aby chory miał zapewnioną możliwość stałego kontaktu z rodziną i poczucie godności osobistej.

 

  tel.
punkt pielęgniarski  61 43 70 575 
gabinet lekarski 61 43 70 656
pielęgniarka oddziałowa 61 43 70 654

 

 

 

Zakład Opiekuńczo -Leczniczy udziela świadczeń pielęgnacyjno opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

 KIERWONIK ODDZIAŁU: Bartosz Śmidowicz   

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   mgr Jolanta Ostrowska

61 43 70 532

REJESTRACJA

61 43 70 596

61 43 70 525

sor1

SOR - Komórka organizacyjna udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych osobom hospitalizowanym, w stanach stabilnych oraz zagrożenia życia i zdrowia, zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom oraz niemowlętom. Komórka wyposażona jest w sprzęt medyczny zgodnie z wymogami ustawy o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W swojej strukturze zawiera ona Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego, Pracownię Rentgenodiagnostyki, Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii oraz Rezonansu Magnetycznego Komórka zleca diagnostykę laboratoryjną szpitalnemu laboratorium. Wszystkie świadczenia udzielane są przy ścisłej współpracy z klinicystami ze wszystkich oddziałów szpitalnych, izby przyjęć oraz zespołu poradni przyszpitalnych, których pracę komórka wspomaga.

Miło nam przedstawic nowego Kierwonika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lekarza medycyny Pana Bartosza Śmidowicza.

 

nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:  lek. med. Piotr Skalski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej

61 43 70 526

GABINET LEKARSKI

61 43 70 527

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:   licencjat pielęgniarstwa Halina Łodaj

61 43 70 547

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 545

Pokój rozmów z rodzinami

61 43 70 546

Nasz oddział posiada 6 łóżek do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Nasz personel to 11 specjalistów anestezjologów, 1 lekarz anestezjolog z I stopniem specjalizacji, 20 pielęgniarek.

 

 

 nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek. med. Piotr Ziembicki

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii.

61 43 70 508

GABINET LEKARSKI

61 43 70 571; 548

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Małgorzata Mikołajczak

61 43 70 659

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

61 43 70 557

SEKRETARIAT

61 43 70 510

 

  nr tel.

KIEROWNIK ODDZIAŁU:
lek. med. Iwona Silczak, specjalista w dziedzinie pediatrii

61 4370 511

PIELEGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr. Ewa Kusztal, specjalizacja w pielęgniarstwie pediatrycznym

61 4370 544

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

61 4370 512

SEKRETARIAT

61 4370 580

nr tel.
KOORDYNATOR REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ DZIENNEJ I STACJONARNEJ: 
lek. med. Izabela Królak 
Specjalista rehabilitacji medycznej
61 43 70 647, 606
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Ludomiła Tobolska 61 43 70 648
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 649, 
SEKRETARIAT 61 43 70 648

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: lek med. Katarzyna Sikora
Specjalista chirurg
61 43 70 560
GABINET LEKARSKI 61 43 70 513, 549
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: Izabela Świątek 61 43 70 563
STANOWISKO PIELĘGNIARSKIE 61 43 70 612
SEKRETARIAT 61 43 70 514

 

  nr tel.
KIEROWNIK ODDZIAŁU: dr n. med. Adam Sulewski
Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
61 43 70 622
PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY: mgr Edwin Anielak 61 43 70 701 
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 61 43 70 613
GABINET LEK./ SEKRETARIAT 61 43 70 543

 

  nr tel.
Kierownik oddziału:  Prof. nzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
Zastępca:
 lek med., specjalista ginekolog położnik Andrzej Włoszkiewicz
61 43 70 515
GABINET LEKARSKI 61 43 70 550
61 43 70 617
Położna oddziałowa: mgr położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego - Bogumiła Sroka
Z-ca: magister położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego Renata Mokracka
 61 43 70 567
Oddział ginekologiczny 61 43 70 614
Oddział położniczy 61 43 70 615
SEKRETARIAT 61 43 70 553

 

  

Na nasz  oddział przyjmowani zostają pacjenci wymagający całościowej opieki w warunkach szpitalnych, u których ze względu na pogarszający się stan zdrowia, niemożliwe jest dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.

Nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, rehabilitację, dostęp do pracowni diagnostycznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchownych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i socjalnych.

Nasz personel szczególnie dba o to, aby chory miał zapewnioną możliwość stałego kontaktu z rodziną i poczucie godności osobistej.

hospicyjno paliatywny hospicyjno paliatywny hospicyjno paliatywny

  tel.
Kierownik oddziału: lek. med. Dorota Kaczmarek   61 43 70 517
Sekretariat, położna oddziałowa: lic.poł.,specj.w dziedz. piel. neonatologicznego Urszula Jędrzak 61 22 72 711
Dyżurka pielęgniarek i położnych 61 43 70 509

 

Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka jest oddziałem 14–łóżkowym.

Opiekę nad nowonarodzonym pacjentem rozpoczyna się już na sali porodowej. Lekarz neonatolog lub pediatra i położna noworodkowa są obecni przy każdym porodzie. Po przygotowaniu i sprawdzeniu nowoczesnego sprzętu , w który wyposażone są stanowiska sali porodowej i bloku operacyjnego oczekują na cud narodzin. Zapewniamy w ten sposób bezpieczną i fachową opiekę dla noworodka od pierwszych chwil życia. Każde dziecko po urodzeniu ma przeprowadzony kontakt "skóra do skóry", trwający tak długo, jak mama przebywa na sali porodowej. Jesteśmy otwarte na sytuację, w której chęć kangurowania wyraża ojciec, zdarza się to po cięciach cesarskich lub porodach zabiegowych.

W naszym oddziale sprawujemy opiekę nad noworodkami wymagającymi normalnej opieki, czyli noworodkami zdrowymi w systemie Rooming-in, co oznacza wspólny pobyt na sali matki z dzieckiem. Taki system daje mamie możliwość stałego kontaktu z dzieckiem, jego obserwacji, karmienia i pielęgnacji. Pacjentki mają do dyspozycji 6 sal dwuosobowych i 2 sale jednoosobowe, każda z nich wyposażona jest w stanowisko do pielęgnacji noworodka. Mamy są instruowane o zasadach karmienia piersią, pielęgnacji kikuta pępowinowego i pielęgnacji całego ciała noworodka. Dla dziecka z kolei wspólny pobyt z mamą to ogromne poczucie bezpieczeństwa i możliwość budowania i pogłębiania więzi emocjonalnej. Pierwsze przeżyte razem chwile są fundamentem do prawidłowego rozwoju dziecka. Od decyzji mamy zależy,czy dziecko w czasie pobytu na oddziale będzie kąpane. System Rooming-in umożliwia efektywną edukację matek w zakresie karmienia naturalnego i sprawowania opieki nad noworodkiem.

Tradycją naszego oddziału jest promowanie karmienia piersią.  Celem edukacji w zakresie karmienia naturalnego jest uświadomienie matkom znaczenia karmienia piersią w rozwoju dziecka oraz kształtowanie umiejętności prawidłowego i skutecznego karmienia.  Rozwiązywać problemy związane z karmieniem piersią pomaga pacjentkom Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL) Grażyna Gorzelańczyk. Na oddziale zatrudnione są trzy położne posiadające kwalifikacje Edukatora Laktacyjnego.  Aby wykluczyć wczesne, bezobjawowe wady serca, każdy urodzony noworodek ma dwukrotnie przeprowadzany test pulsooksymetryczny. Nasz oddział ponadto, jest uczestnikiem Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodków, który został zainicjowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki temu programowi każdy noworodek ma wykonane przesiewowe badanie słuchu.

Gdy zaistnieje potrzeba, nad noworodkami wymagającymi leczenia i intensywnej opieki, zajmujemy się w Pododdziale Patologii Noworodka. Pododdział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę, zakup jego w przeważającej części finansowany był przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Z noworodkiem leczonym, na oddziale zostaje mama. Jeśli stan zdrowia dziecka na to pozwala, jest noszone do karmienia piersią. Gdy zaistnieją warunki uniemożliwiające bezpośrednie karmienie piersią, prosimy mamę o odciągnięcie pokarmu. Trzecia możliwość to sytuacja , w której noworodek może ssać z piersi, ale musi być pod obserwacją personelu w czasie karmienia. Pododdział Patologii wyposażony jest, w zapewniające komfort w czasie karmienia, fotele do kangurowania.  Nad bezpieczeństwem noworodków czuwa wykwalifikowany personel medyczny, który sprawuje opiekę nad noworodkiem, nadzoruje pielęgnację dziecka prowadzoną przez matkę, przekazuje matkom jak najwięcej informacji, wskazówek, rad, aby mogły prawidłowo i bezpiecznie pielęgnować swoje dziecko.

Lekarze Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka:
Kierownik Oddziału: lek. med. Dorota Kaczmarek
Specjalista pediatrii, neonatolog lek. med. Beata Owczarzak
Specjalista pediatrii, neonatolog
Całodobowa opieka lekarska łączona jest z oddziałem pediatrycznym.
Zespół pielęgniarek i położnych Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka:
Położna Oddziałowa – lic. poł., specj .w dziedz. piel. neonatologicznego Urszula Jędrzak
lic. poł. Specj. w dziedz. piel. neonatologicznego Małgorzata Bazela
lic. piel. Donata Grzegorska
poł. Jolanta Izydorek
lic. poł. Jagoda Kuleta
specj. w dziedz. piel. neonatologicznego poł. Anita Kosińska
specj. w dziedz. piel. neonatologicznego poł. Marlena Kropaczewska
poł. Agnieszka Kubicka–Chudzik
poł. Małgorzata Kukulska
poł. Marzena Nawrocka
mgr poł. Agnieszka Nowaczyk–Stankowiak
lic. poł. Joanna Lisowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, piel. Dorota Sznajder

 

neonat neonat neonat

  nr tel.
   
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: licencjat pielęgniarstwa Dorota Kędziora 61 43 70 630