pcch

Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia (Polish Code of Conduct in Healthcare) otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards w kategorii "Modern and Future-proof Policymaking".

Prawie 50 organizacji i osób z całej Europy Środkowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Kaukazu było nominowanych do czwartej edycji Emerging Europe Awards Programme. Wśród nich znalazł się Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia jako jedna z polskich inicjatyw. Został nominowany za "torowanie drogi do standaryzacji ochrony danych osobowych, dającej pacjentom prywatność, a instytucjom medycznym możliwości oferowania wysokiej jakości usług".

– Dziękujemy za to wspaniale wyróżnienie. To nagroda dla dziesiątek ludzi, reprezentujących wiele organizacji zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, którzy pracowali nad Kodeksem. Jesteśmy zaszczyceni, że nasz Kodeks stanowi dla Europy przykład tworzenia regulacji. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych! – powiedziała Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali podczas odbierania nagrody.

 

Witamy w serwisie internetowym „www.szpitalwrzesnia.pl” należącym do „Szpitala Powiatowego” we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września.

Prezentowana przez nas Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie przez nas zasad przetwarzania wszelkich informacji. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej witryny.

Szanowni Państwo, informujemy, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych jest „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji – reprezentowany przez Prezesa Zarządu Szpitala. Nr. tel.: 61 43 70 500,

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

Zabezpieczenie danych:

Pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Wszelkie rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane są w oparciu o przepisy prawa oraz wymagania norm ISO 9001 .Do przetwarzania danych osobowych upoważnieni są jedynie pracownicy i współpracownicy Szpitala upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Niepożądane treści:

Serwis internetowy Szpitala nie zawiera treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołującym do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną. Serwis nie zawiera również treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Dane osobowe:

Podane przez Użytkowników dane osobowe lub wizyjne przetwarzane są na potrzeby korzystania w celu zarządzania usługami medycznymi lub zapewnie bezpieczeństwa jak i aktualizacji strony internetowej.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Nie ujawniamy danych osobowych i wizyjnych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Zatwierdzenie dokumentu: 05.02.2021r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH
ze SZPITALEM POWIATOWYM WE WRZEŚNI” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządu Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego2, 62-300 Września, tel. : 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. Prowadzenia korespondencji papierowej i e-mail oraz w celu prowadzenia rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C.) RODO
 2. Archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C.) RODO w zw. Z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie Pani/Pana danych osobowych do wyżej wymienionych celów jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością prowadzenia dalszej korespondencji. Posiadane przez Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana.

 

Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych:
 1. Imię i nazwisko, nazwa, NIP, REGON,
 2. Dane dotyczące zamieszkania lub siedziby ( adres),
 3. Dane umożliwiające bezpośredni kontakt ( adres e-mail, numery telefonu)
 4. Dane dotyczące stanowisk służbowych.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, pracownikom, współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,
 2. dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych dla Szpitala ( w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom),
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • W celu wykonania prawa wymienionego powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano te dane, a w przypadku danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej przez ustawowy okres przechowywania danego rodzaju dokumentacji medycznej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA DARCZYŃCÓW
SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządu Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital:

 1. Realizacji przyjęcia darowizny – na podstawie art. 6 ust 1 lit C.) RODO,
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C.) RODO w zw. z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 3. Archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C.) RODO w zw. Z art.5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Podanie przez Panią/Pana ww. danych osobowych do celów darowizny jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, pracownikom, współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,
 2. dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych dla Szpitala ( w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom),
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  Powyższe będzie miało na celu jedynie realizację obowiązków ustawowych.
 • Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana w związku z darowizną. Wszelkie posiadane przez nas dane pochodzą od Pani/Pana.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 1. Wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 2. Przysługuje Pani/Panu dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 • W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym przekazano darowiznę.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W FORMIE TELEPORAD.
SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych korzystających ze świadczeń medycznych w "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, przekazywanymi w związku z udzielaniem świadczeń medycznych w formie teleporad za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i aplikacji jest „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządu Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

 1. Pani/Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
 • wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,

 

Zakres danych osobowych

 1. zapewnienia realizacji praw Pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes” oraz „obowiązek prawny”, 2.3. dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

 

Informacja o obowiązku podania danych

 

 1. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta oraz Ustawy o Działalności Leczniczej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
 • Konsekwencją niepodania danych może być odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

 

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych w tym dostawcy usługi informatycznej dzięki której świadczona jest dla Państwa usługa teleporad oraz innym podmiotom świadczącym nam usługi np. prawne czy doradcze.

 

Odbiorcy danych

 1. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 1. o stanie zdrowia i planowanym postępowaniu medycznym
 2. możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala
 3. wyrażaniu zgody lub odmowy na przeprowadzenie badań lub innych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji
 4.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

 • W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Obowiązek informacyjny

Rejestrator rozmów telefonicznych  w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych fonicznych przez  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132 lub osobiście.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. Podniesienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 1. Wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu.
 2. Podstawą przetwarzania jest załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj, Dz. U. z. póź. zm.)- w przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w pozostałych przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Informacja o obowiązku podania danych

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo odmowy zgody na nagrywanie rozmowy przez rozłączenie się.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ,dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż 30 dni, licząc od dnia nagrania.
 2. W przypadku, kiedy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Po upływie tych okresów dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Obowiązek informacyjny
Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez  „Szpital Powiatowy” we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządu z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przechowywanie danych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Informacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Realizacja praw:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych٭,
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.. 18 ust. 2 RODO٭٭,
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Nie przysługuje Pani/Panu
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Odbiorcy danych:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 2. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania٭٭٭.

 

٭ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

٭٭ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

٭٭٭ profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Obowiązek informacyjny
w celu zawarcia i realizacji umowy z „Szpitalem Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132 lub osobiście.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. W celu zawarcia i realizacji umowy
 2. Promocji i dokumentowania działalności Szpitala (np. w przypadku udzielenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku),
 3. Statystycznym i archiwalnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

1.  art. 6 ust. 1 pkt b)

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Odbiorcy danych

Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Pani/Pana dane związane z realizacją umowy są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku od którego nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym minął termin zobowiązania podatkowego, przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA „SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów przez  „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji  - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się
z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital:

 1. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 2. w celach statystycznych i archiwalnych

 

Zakres danych osobowych

 1. Zakres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Informacja o obowiązku podania danych

 1. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta  oraz  Ustawy o Działalności Leczniczej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

 

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania);

 

Odbiorcy danych

 1. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 1. o stanie zdrowia i planowanym postępowaniu medycznym
 2. możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala
 3. wyrażaniu zgody lub odmowy na przeprowadzenie badań lub innych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 • W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b.  dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów „Szpitala Powiatowego” Sp. z o.o.   w  Wrześni w restrukturyzacji.

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych kontrahentów przez  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września,tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132 lub osobiście.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 • Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Szpitala, znajdujących się na terenie Szpitala, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji celem późniejszego wykorzystania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • statystycznym i archiwalnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

5.  art. 6 ust. 1 pkt c) i f)

 

Zakres danych osobowych

 1. Podgląd i rejestracja obrazu za pomocą kamer (monitoring wizyjny). Nie nagrywa się dźwięku (fonii). Utrwalany jest wizerunek osób przebywających na terenie Szpitala, numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren Szpitala oraz czas i miejsce zdarzenia,

Informacja o obowiązku podania danych

 1. Osoby wchodzące na teren objęty monitoringiem akceptują podjęte przez administratora czynności w zakresie przetwarzania danych. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o działalności leczniczej.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub świadczeniem usług na zlecenie Szpitala;
 2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Materiały pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 W przypadku, gdy nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie tj. poprzez kasowanie zapisu lub nadpisywanie.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ, PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ LUB WOLONTARIAT w „Szpitalu powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji reprezentowany przez Prezesa Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych
  [w przypadku gdy dane pozyskiwane są z innych źródeł, np. uczelnia kierująca studenta - uzupełnić w zależności od rodzaju danych jakie pozyskujemy]

Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

Dane te Administrator może pozyskiwać również od podmiotu kierującego Panią/Pana do współpracy z ……………. w celu odbycia wolontariatu, praktyki studenckiej / zawodowej lub stażu.

Administrator pozyskuje następujące kategorie danych:

-  imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia,

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celach:

 1. związanych z zawarciem i realizacją umowy/porozumienia o staż, praktyki lub o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o takie przepisy prawa jak:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności przetwarzania danych w systemach informatycznych (tzw. logi, w których zapisywane są automatycznie m.in. numery IP komputerów, loginy), zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przez system monitoringu wizyjnego stosowanego przez Administratora.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania
 1. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane:
 • na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
  1) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  1) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  7) W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na staż, praktykę lub wolontariat Pani/Pana wniosek zostanie zniszczony po upływie …………… miesięcy. W przypadku przyjęcia na staż, praktykę lub wolontariat Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu, praktyki lub wolontariatu.

 4. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
  1) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów odrębnych. Ma Pani/Pan także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  1) Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 6. Obowiązek podania danych
  1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wolontariatu, praktyki lub stażu. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat, praktykę lub staż.

 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  1) Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek informacyjny
Monitoring wizyjny w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  
poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych wizyjnych przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.

w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września,

tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132 lub osobiście.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Szpitala, znajdujących się na terenie Szpitala, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji celem późniejszego wykorzystania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 2. statystycznym i archiwalnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

5.  art. 6 ust. 1 pkt c) i f)

 

Zakres danych osobowych

 1. Podgląd i rejestracja obrazu za pomocą kamer (monitoring wizyjny). Nie nagrywa się dźwięku (fonii). Utrwalany jest wizerunek osób przebywających na terenie Szpitala, numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren Szpitala oraz czas i miejsce zdarzenia,

Informacja o obowiązku podania danych

 1. Osoby wchodzące na teren objęty monitoringiem akceptują podjęte przez administratora czynności w zakresie przetwarzania danych. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o działalności leczniczej.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub świadczeniem usług na zlecenie Szpitala;
 2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Materiały pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 W przypadku, gdy nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie tj. poprzez kasowanie zapisu lub nadpisywanie.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Obowiązek informacyjny
W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w  restrukturyzacji

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji reprezentowany przez Prezesa Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

Inspektor Ochrony Danych

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 • rekrutacja – w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji
 • statystycznym i archiwalnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a, b i c)

 

Zakres danych osobowych

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 KP oraz przepisy wykonawcze do KP.

Informacja o obowiązku podania danych

 • Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy i innych obowiązujących administratora przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,

 

Realizacja praw

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

                1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

                2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

                3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                4)  prawo do usunięcia danych osobowych;

                5)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Odbiorcy danych

 1. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. obsługą kadrową, szkoleniową, prawną, a także innym podmiotem zewnętrznym, z którymi administrator podejmie współpracę w zakresie realizacji praw i obowiązków pracodawcy względem pracowników)
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po okresie rekrutacji Pani/Pana dane będą (zniszczone lub odesłane)

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  okres podany w wyżej wymienionej zgodzie.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.