OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH
ze SZPITALEM POWIATOWYM WE WRZEŚNI” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów przez „Szpital Powiatowy we Wrześni” sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Zarządu Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego2, 62-300 Września, tel. : 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

 1. Prowadzenia korespondencji papierowej i e-mail oraz w celu prowadzenia rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C.) RODO
 2. Archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C.) RODO w zw. Z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie Pani/Pana danych osobowych do wyżej wymienionych celów jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością prowadzenia dalszej korespondencji. Posiadane przez Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam udostępnione przez Panią/Pana.

 

Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych:
 1. Imię i nazwisko, nazwa, NIP, REGON,
 2. Dane dotyczące zamieszkania lub siedziby ( adres),
 3. Dane umożliwiające bezpośredni kontakt ( adres e-mail, numery telefonu)
 4. Dane dotyczące stanowisk służbowych.

 

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora, pracownikom, współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych,
 2. dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych dla Szpitala ( w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom),
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • W celu wykonania prawa wymienionego powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

 1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

 1. Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano te dane, a w przypadku danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej przez ustawowy okres przechowywania danego rodzaju dokumentacji medycznej.