INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ, PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ LUB WOLONTARIAT w „Szpitalu powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji reprezentowany przez Prezesa Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych
  [w przypadku gdy dane pozyskiwane są z innych źródeł, np. uczelnia kierująca studenta - uzupełnić w zależności od rodzaju danych jakie pozyskujemy]

Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

Dane te Administrator może pozyskiwać również od podmiotu kierującego Panią/Pana do współpracy z ……………. w celu odbycia wolontariatu, praktyki studenckiej / zawodowej lub stażu.

Administrator pozyskuje następujące kategorie danych:

-  imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia,

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celach:

 1. związanych z zawarciem i realizacją umowy/porozumienia o staż, praktyki lub o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o takie przepisy prawa jak:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności przetwarzania danych w systemach informatycznych (tzw. logi, w których zapisywane są automatycznie m.in. numery IP komputerów, loginy), zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przez system monitoringu wizyjnego stosowanego przez Administratora.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania
 1. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane:
 • na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
  1) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  1) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i organizacji międzynarodowych.

 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  7) W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie na staż, praktykę lub wolontariat Pani/Pana wniosek zostanie zniszczony po upływie …………… miesięcy. W przypadku przyjęcia na staż, praktykę lub wolontariat Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem stażu, praktyki lub wolontariatu.

 4. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
  1) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów odrębnych. Ma Pani/Pan także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  1) Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 6. Obowiązek podania danych
  1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wolontariatu, praktyki lub stażu. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat, praktykę lub staż.

 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  1) Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.