Obowiązek informacyjny
Monitoring wizyjny w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  
poniżej przedstawiam informacje i zasady przetwarzania danych osobowych wizyjnych przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.

w restrukturyzacji - reprezentowany przez Prezesa Szpitala  z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września,

tel: 61 43 70 500,

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132 lub osobiście.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

  1. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Szpitala, znajdujących się na terenie Szpitala, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji celem późniejszego wykorzystania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego, w tym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  2. statystycznym i archiwalnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

5.  art. 6 ust. 1 pkt c) i f)

 

Zakres danych osobowych

  1. Podgląd i rejestracja obrazu za pomocą kamer (monitoring wizyjny). Nie nagrywa się dźwięku (fonii). Utrwalany jest wizerunek osób przebywających na terenie Szpitala, numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren Szpitala oraz czas i miejsce zdarzenia,

Informacja o obowiązku podania danych

  1. Osoby wchodzące na teren objęty monitoringiem akceptują podjęte przez administratora czynności w zakresie przetwarzania danych. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o działalności leczniczej.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  1. pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub świadczeniem usług na zlecenie Szpitala;
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
  3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

  1. Materiały pozyskane z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 W przypadku, gdy nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie tj. poprzez kasowanie zapisu lub nadpisywanie.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.