Obowiązek informacyjny
W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w  restrukturyzacji

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez  Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji reprezentowany przez Prezesa Szpitala z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 62-300 Września, tel: 61 43 70 500,

Inspektor Ochrony Danych

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pod numerem telefonu: 531-949-132

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu:

  • rekrutacja – w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji
  • statystycznym i archiwalnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Szpital przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a, b i c)

 

Zakres danych osobowych

  • Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 KP oraz przepisy wykonawcze do KP.

Informacja o obowiązku podania danych

  • Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy i innych obowiązujących administratora przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne,

 

Realizacja praw

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

                1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

                2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

                3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

                4)  prawo do usunięcia danych osobowych;

                5)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Odbiorcy danych

  1. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. obsługą kadrową, szkoleniową, prawną, a także innym podmiotem zewnętrznym, z którymi administrator podejmie współpracę w zakresie realizacji praw i obowiązków pracodawcy względem pracowników)
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

  1. Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po okresie rekrutacji Pani/Pana dane będą (zniszczone lub odesłane)

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  okres podany w wyżej wymienionej zgodzie.

W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.