Informacje ogólne

Planowe przyjęcie do szpitala:

Udając się do szpitala Pacjent powinien mieć ze sobą takie dokumenty jak:

  • dowód osobisty,
  • raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA bądź zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny ZUS ZCNA lub inny dokument potwierdzający odprowadzenie składki zdrowotnej,
  • aktualne skierowanie do szpitala
  • o ile posiada, to kartę informacyjną z porzedniego leczenia szpitalnego, a także wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych. 

Przyjęcie Pacjenta następuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie sekretarki medyczne na podstawie przedłożonych dokumentów zakładają historię choroby.

Reguły prowadzenia list oczekujących:

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów klinicznych, określonych przez kategorię medyczną. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego , niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

Odwiedziny chorych w szpitalu:

Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 1100 - 1800

Odwiedziny powinny być ograniczone w czasie wizyt lekarskich, a także w godzinach przedpołudniowych w czasie wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.

W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z pielęgniarką oddziałową lub w godzinach popołudniowych z pielęgniarką dyżurną, istnieje możliwość przedłużenia odwiedzin.

Osoby odwiedzające obowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom, wskazówkom personelu szpitalnego.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub organizacyjnego odwiedziny mogą być ograniczone lub wstrzymane.
Ze względu na stan zdrowia pacjenta odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.

Udostępnianie dokumentacji medycznej:

Dokumentacja medyczna indywidualna wewnętrzna jest udostępniana na pisemny wniosek pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.

Dokumentacja może być udostępniona:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisów lub kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o wypożyczenie zdjęcia RTG

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100