Karta praw pacjenta

Szanowny Pacjencie!

Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. pragnie poinformować o przysługujących prawach i obowiązkach każdego Pacjenta korzystającego z usług zdrowotnych:

 1. Prawo do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej przez uprawnione osoby do ich udzielania.
 3. Prawo do przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniu i postępach w leczeniu.
 4. Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielania na określone świadczenia zdrowotne.
 5. Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której ta dokumentacja może być udostępniona na zasadach obowiązujących w Zakładzie.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia (lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia Pacjenta tylko za Jego zgodą i tylko upoważnionym przez Niego osobom).
 8. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie osobę.
 9. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 10. Prawo do udzielenia informacji na temat terapii przeciwbólowej.
 11. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 12. Pacjent może zastrzec, aby po śmierci nie pobierano z Jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dla ustalenia przyczyny zgonu.
 13. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zastrzec, aby po Jego śmierci odstąpiono od sekcji zwłok. Sytuacji, w których wola ta nie może być respektowana określone są w art. 24 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
 14. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy, jeżeli uzna, że prawa zawarte w Karcie Praw Pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się z zażaleniem do ordynatora, kierownika oddziału, pielęgniarki oddziałowej lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
  W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy złożyć pisemną skargę do kierownika Zakładu.
  Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do organu założycielskiego, okręgowej izby lekarskiej, okręgowej izby pielęgniarek i położnych bądź sądu powszechnego.

Przedstawiając Prawa Pacjenta zobowiązujemy jednocześnie do przestrzegania:

 1. Regulaminu porządkowego naszego szpitala.
 2. Zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie szpitala.
 3. Złożenia do depozytu wszelkich przedmiotów wartościowych.
 4. Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent - pracownik i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.

 

KONTAKT

 

 
"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
Tel. Centrala: +48 61 43 70 500
Tel. Sekretariat: +48 61 43 70 590
Fax.: +48 61 43 79 730
e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl
skrytka ePUAP: /SzpitalWrzesnia/SkrytkaESP

telefony

tablica

 

 powiat logo nfz logo pacjent nfos logo hope pfz logo

 

ue nfos logo 100 nfos logo 100